De goedkoopste manier van e-ticketing

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 TM-Pay: De gebruiker van deze algemene voorwaarden. TM-Pay is een handelsnaam van TM-Media. TM-Media is statutair gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30280379.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die aan TM-Pay een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Bezoeker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via TM-Pay een Toegangsbewijs koopt.

1.4 Toegangsbewijs: een door de Opdrachtgever of TM-Pay verstrekt document of een door Opdrachtgever of TM-Pay verstrekte unieke barcode, welke de Bezoeker het recht verschaft een door de Organisator georganiseerd Evenement bij te wonen;

1.5 Diensten: alle activiteiten die TM-Pay uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het beschikbaar stellen van online kaartverkoopsystemen.

1.6 Website: de website van TM-Pay, te bereiken via www.tmpay.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TM-Pay deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die TM-Pay aangaat met haar Opdrachtgever.

2.3 De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TM-Pay.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door TM-Pay uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en TM-Pay akkoord is gegaan met deze aanvaarding

3.2 Het staat TM-Pay altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Opdrachtgever aanvaard aanbod.

Artikel 4 Prijzen & betaling

4.1 De door TM-Pay gehanteerde prijzen, op de Website en in aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

4.2 Alle betalingen van Bezoekers voor de aanschaf van een Toegangsbewijs worden op de rekening van een derde, door TM-Pay ingeschakelde partij, voldaan. Deze derde partij zal de aan de Opdrachtgever toekomende bedragen periodiek aan de Opdrachtgever uitkeren.

Artikel 6 Vergoeding TM-Pay

6.1 TM-Pay brengt voor ieder verkocht Toegangsbewijs een vergoeding in rekening welke bij overeenkomst is vastgesteld.

6.2 De aan TM-Pay toekomende bedragen als omschreven in artikel 6.1 zal TM-Pay periodiek factureren aan de Opdrachtgever.

6.3 Alle door TM-Pay verzonden facturen dienen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn voldaan worden door de Opdrachtgever. Mocht de factuur geen betalingstermijn vermelden, zal de betalingstermijn 14 dagen zijn.

6.4 In geval van niet tijdige betaling is TM-Pay bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

6.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de door TM-Pay gestelde betalingsverplichtingen, zal TM-Pay de Opdrachtgever informeren over deze tekortkoming en de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6 Nadat de termijn als omschreven in artikel 6.5 verstreken is en de Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever de wettelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdvordering, met een minimum van € 40,-. Daarnaast zal TM-Pay vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt, aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente.

6.7 Mocht de Opdrachtgever het door de Bezoeker betaalde bedrag om welke reden dan ook restitueren, blijft de aan TM-Pay toekomende vergoeding verschuldigd. TM-Pay zal nimmer de aan haar toekomende vergoeding aan de Opdrachtgever restitueren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

7.1 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is TM-Pay gerechtigd de dienstverlening aan Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat TM-Pay daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt
jegens Opdrachtgever.
7.2 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat TM-Pay over de juiste gegevens van de Opdrachtgever. Wijzigingen in deze gegevens dienen binnen bekwame tijd aan TM-Pay doorgegeven te worden.

7.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door TM-Pay geleverde diensten.

7.4 TM-Pay zal de Opdrachtgever inzage geven in de verkoopvolumes van Toegangsbewijzen en zal op verzoek van de Opdrachtgever de transacties welke via de TM-Pay zijn afgehandeld inzichtelijk maken.

7.5 De inzage als bedoeld in artikel 7.4 zal uitsluitend via het inloggedeelte van de Website toegankelijk zijn, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

7.6 TM-Pay spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de door TM-Pay geleverde Diensten.

7.7 TM-Pay is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

7.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nemen van de benodigde maatregelen die onrechtmatige toegang tot de door TM-Pay geleverde diensten tegengaan. Indien Opdrachtgever dit nalaat of niet naar behoren doet is Opdrachtgever jegens TM-Pay aansprakelijk voor enigerlei schade die kan ontstaan.

7.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;

Artikel 8 Duur en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen TM-Pay en Opdrachtgever wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door zowel de Opdrachtgever als TM-Pay op ieder moment worden beëindigd.

8.2 TM-Pay behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien TM-Pay overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij Opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat Opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Iedere aansprakelijkheid van TM-Pay is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van TM-Pay komt.

9.2 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 9.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van TM-Pay beperkt tot maximaal de vergoeding die TM-Pay heeft ontvangen als bedoeld in artikel 6. Daarbij worden maximaal de vergoeding die TM-Pay via de Opdrachtgever heeft ontvangen in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis uitgekeerd.

9.3 De aansprakelijkheid van TM-Pay wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever TM-Pay onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en TM-Pay ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

9.4 TM-Pay sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door TM-Pay geleverde producten en/of diensten (zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) is nadrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van TM-Pay, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

9.5 TM-Pay is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van een technische storing in de door TM-Pay beschikbaar gestelde Diensten. Eventuele gederfde inkomsten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het online ticketsysteem komen derhalve nimmer voor vergoeding in aanmerking.

9.6 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van (data)gegevens.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart TM-Pay van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

9.8 Opdrachtgever vrijwaart TM-Pay voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van TM-Pay.

Artikel 10 Overmacht

10.1 TM-Pay is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

10.2 TM-Pay is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar TM-Pay weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TM-Pay kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie TM-Pay een overeenkomst is aangegaan.

10.3 Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 De door TM-Pay geleverde software of andere diensten blijven te allen tijde eigendom van TM-Pay, tenzij TM-Pay en Opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door TM-Pay ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij TM-Pay of haar licentiegevers.

11.3 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door TM-Pay geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van TM-Pay

Artikel 12 Gebruiksrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, documentatie, aanbiedingen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij TM-Pay of haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, partities, documentatie, rapporten of anderszins, door TM-Pay ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij TM-Pay partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Opdrachtgever en TM-Pay zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Uitsluitend de rechter in Utrecht is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen TM-Pay en de Opdrachtgever, tenzij een dringend rechtelijke bepaling anders voorschrijft.